စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်း

The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်း ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်း.